ANBI

Algemene gegevens

Statutaire naam: Jonge Libertariërs
Statutaire zetel: Den Haag
KvK-nummer: 85322172
RSIN: 863584822
ANBI status sinds: 27 januari 2022
IBAN: NL13 BUNQ 2067 9067 47
Website: www.jongelibertariers.nl

Bestuur

Voorzitter: Melle van der Werff
Secretaris: Jasmijn van den Bos
Penningmeester: Niek Warnas

Mailadres: bestuur@jongelibertariers.nl
 
Het bestuur ontvangt geen beloning.

Hoofdpunten beleidsplan

De Jonge Libertariërs is een politieke jongerenorganisatie die jongeren met een interesse in het libertarisme wilt ondersteunen in hun ontwikkeling, om zo de libertaire beweging in Nederland te versterken. 

De vereniging stelt zich ten doel:

  1. Jongeren helpen vanuit libertarische beginselen een eigen visie te ontwikkelen op politieke en maatschappelijke onderwerpen;
  2. De kennis van libertarisme en liberale waarden onder Nederlandse jongeren te vergroten;
  3. Politieke betrokkenheid onder jongeren te vergroten;
  4. Versterken van sociale cohesie tussen jongeren die het libertaire gedachtegoed aanhangen.

Ontwikkeling van politieke visie

De JL is een politiek onafhankelijke vereniging, wij willen onze leden helpen met het ontwikkelen van een eigen politieke visie. Voor het ontwikkelen van deze visie wordt een commissie opgericht. Deze zal het ontwikkelen van een politieke visie bevorderen door leden kennis te laten maken met verschillende argumenten en perspectieven over maatschappelijke en politieke onderwerpen. Er worden onder andere debattrainingen gegeven en filmpjes gemaakt.

Politieke betrokkenheid

Meerdere keren per jaar worden lezingen georganiseerd over voor jongeren interessante en actuele onderwerpen. Wij hebben tot op heden lezingen georganiseerd over onder andere woningbouw en onderwijs. Hierbij wordt aandacht geschonken aan de rol die de politiek hierin heeft. Na afloop is altijd gelegenheid om het debat aan te gaan met de spreker en de andere aanwezigen.

Vergroten libertaire kennis

Er worden lezingen gegeven over het libertarisch en klassiek liberale gedachtegoed. Zo worden er lezingen gegeven over het libertarisme, en het onderscheid tussen en de wenselijkheid van klassiek liberalisme, minarchisme en anarchisme.

Versterken sociale cohesie

Er worden bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd met een informeel karakter, om een veilig gevoel te creëren binnen de groep, waardoor het makkelijker wordt voor de leden om hun politieke standpunten te uiten. Om de veilige sfeer te behouden is een vertrouwenspersoon aangesteld, meldingen van ongewenste omgangsvormen worden altijd serieus genomen.

Financiën

Hier zullen de jaarverslagen worden gepubliceerd. Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2022.

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden. Giften met het doel politieke gunsten te verkrijgen worden niet geaccepteerd.

 

 Statuten & HR

 Statuten

 Huishoudelijk reglement